Tiếng Việt Tiếng Việt T210R ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.1.2 ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]