nhận con laphone n8 mã google.
Bấm giữ Volume + và nút nguồn
ĐT vào chế độ Factroy Test- chọn Research - chọ Recovery.
Máy tắt nguồn bấm liền nút Volume +.
Tiếp theo là biết ngư thế nào rồi hé! đong lúa thôi.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]