Máy quả thật hàng khủng
Trước tới giờ gặp khoảng 3-4 lần dòng máy này
Nay gặp lại em nó cũng là tình trạng treo logo
Bổn cũ soạn lại ơn bờ ric cho em nó
hình ảnh máy khủng đây các bác
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]