Rom build trên nền Stock ổn định ít hao pin .
Hard reset không mất Tiếng việt .
A/E 300 bài viết pass inbox free 24h .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]