Galaxy S5 SM-G900F unlock + Tiếng Việt ok
Device Detected...
model:= SM-G900F
Androids Version:= 4.4.2
Description Version:= kltexx-user 4.4.2 KOT49H G900FXXU1ANG2 release-keys
Platform:= msm8974
Device Hardware:= qcom
Device BASEBAND:= msm
Baseband:= G900FXXU1ANG2
PDA:= G900FXXU1ANG2
Simstatus:= ABSENT
CSC:= G900FDBT1ANG2
SAMVER:= G900FXXU1ANG2
BOOT:= G900FXXU1ANG2
IMEI-1 = 356765069006235
IMEI-2 = null or empty
ANDROID-ID = 8f4fbcb9_356765069006235

Device is not rooted

SAMSUNG NEW-QC...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]