Thông Tin Galaxy Trend 3 G3502c Tiếng Việt CH PLAY ok
Việt Hóa G3502c Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít hao Pin
Cài CH Play G3502c Xóa Bỏ Tất Cả Các App China Không Cần Thiết
Rom Tiếng Việt G3502c Được Root Sẵn Build Tar Nạp Qua Odin
Hard Reset Galaxy Trend 3 G3502c Không Mất Tiếng Việt CH PLAY


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]