e chạy phoneix nó báo lỗi:
Loading secondary boot code: 14592 bytesSecondary boot loaded
Loading update server code: 308032 bytes
Error sending USB_LOAD_PASUB_REQ PASUBTOC
Error sending Update Server binary data to Secondary Boot Server, 0x8400A814
ERROR: Failed to set phone to flashmode
Starting to recover the phone
Bác nào cao thủ giúp e với ạ. e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]