[ LG Flash Tool ] Tool Flash Firmware LG - Tool hỗ trợ flash Firmware các dòng LG.

LG Flash Tool v1.9 hỗ trợ : .tot, .dz , .bin , .fls , .im , .binx , .pmp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]LG Flash Tool 2015 hỗ trợ : .kdz


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Download:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]