như tiêu đề em có kon 530 muốn flash cho em nó mà không được bác nào làm qua rồi hướng dẫn em phát
Windows Phone 8/8.1 Flashing Started
Loading Flash Files Please Wait...

================================================== ====
Windows Phone 8/8.1 Lumia Flasher
================================================== ====

If the Phone is ALIVE
1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port

If the Phone is DEAD
1. Connect Phone to the USB Port
2. Press and Hold the VOLUME DOWN and POWER Buttons
3. Wait until the Phone Vibrates Shortly...
4. Stop Pressing the Buttons...

If the Phone is DEAD BOOT
1. Connect Phone to the USB Port
2. Install Correct Drivers:
"Nokia Emergency Connectivity"
================================================== ====


================================================== ====
ERROR: Active Phone Handle was NOT DETECTED
================================================== ====


================================================== ====
ERROR: Flashing Failed!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]