Thông tin rom :
Model: GT-I9300I
Model name: GALAXY S III
Country: Hong Kong (có hỗ trợ tiếng Việt)
Version: Android 4.4.4
Changelist: 2841449
Build date: Thu, 25 Sep 2014 08:24:23 +0000
Product Code: TGY
PDA: I9300IZHUBNI2
CSC: I9300IZZHBNI2
MODEM: I9300IZHUBNI2
Cách flash rom xem hình sau:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]