đá flash lai
đo nôi trơ man hình binh thương
bât nguôn chớp chứ nokia lại trăng man hinh
lock em nó thê này
cắc bác lam qua chỉ giáo
MCU: V 02.70 22-02-13 RM-908 (c) Nokia
IMEI: 359972055234345
Product Serial Number: 0FCCB7EAU
Product Code : 059R488
Module Code : 0205453
Basic Production Code: 059T865
PPM SW Version : V 02.70 22-02-13 RM-908 (c) Nokia IJ
ADSP Version : p V 02.70\n22-02-13\nRM-908\n(c) NMP\nij
MCU SW Version : V 02.70 22-02-13 RM-908 (c) Nokia
HW Version : 3000
UEM Version : 1328
UPP Version : 8850
LCD Version : WIN:BEIHAIv82 ILI9163C
********** SIMLOCK INFO **********
CONFIG_DATA : 0010100000000000
PROFILE_BITS : 0000000000040002
ASIC : 11
PROVIDER : Default Test Operator

Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
ST_LCD_TEST : PASSED


================================================== ====
Selected VPL File:
RM908_059r485_04.35_001.vpl
================================================== ====
Variant Details :
Software Version : 04.35
Product Type :
Product Code :
Variant Version : 001
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]