E đang gặp cây Sony MT25i treo logo. Mong diễn đàn cho e xin file gốc con này, cám ơn mọi người.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]