máy đang ở 4.1.2không có tiếng việt ai có file và odin giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]