Em mới nhận con S5360 bị chạm nguồn thẳng đã cách ly những tụ VBAT nhưng vẫn vậy.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]