máy do khách nghịch, giờ bật nguồn chỉ rung ,cắm máy tính vẫn nhận..ai có tool và room gốc cho e xin với ah, lần đầu đăng bài xin mọi người giúp ah

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]