- Dịch trên nền stock 4.4.4 ok
- Con này có 2 loại MT6572 và MT6732
- File framework if bị lỗi nên kiểm tra kỹ trước khi up rom
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]