Samsung Galaxy Grand Prime G530H unlock ok

Selected Port ssudserd0000 = COM29
Selected Model Samsung GSM
Selected Task SAMSUNG NEW-QC UNLOCK

Searching phone...

Build...MPSS.DPM.1.0.c7.1-00074-M

Searching ADB device Please wait..
Device Detected...
model:= SM-G530H
Androids Version:= 4.4.4
Description Version:= fortunave3gxx-user 4.4.4 KTU84P G530HXCU1AOA2 release-keys
Platform:= msm8916
Device Hardware:= qcom
Device BASEBAND:= msm
Baseband:= G530HXCU1AOA2
PDA:= G530HXCU1AOA2
Simstatus:=...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]