Mã:
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G850F
Android version: 4.4.4
Product code: SM-G850FZKEXEV
Phone version: G850FDXU1BNK2
PDA version: G850FXXU2BNK3
CSC version: G850FOLB2BNK2
CSC country code: VIETNAM
CSC sales code: XEV
HW version: REV1.1
Phone S/N: R38F802FF2X
Modem board: XMM7260
RF cal date: 2014.8.21
IMEI: 35521006006xxxx
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK
Running zTool, please wait... OK
Detected new type of security...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]