Unlock samsung S5 G900A AT&T ok

Searching phone...

Build...MPSS.DI.2.0.1.c2-00144-M8

Searching ADB device Please wait..

!!! Phone is in offline !!! ACCEPT CONNECT IN PHONE OR RECONNECT...

Device Detected...
model:= SAMSUNG-SM-G900A
Androids Version:= 5.0
Description Version:= klteuc-user 5.0 LRX21T G900AUCU3BOC4 release-keys
Platform:= msm8974
Device Hardware:= qcom
Device BASEBAND:= msm
Baseband:= G900AUCU3BOC4
PDA:= G900AUCU3BOC4
Simstatus:= READY
CSC:= G900AATT3BOC4
SAMVER:=...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]