Samsung galaxy mega 2 sm-g750f root, cài tiếng việt android 4.4.4 kitkat unlock thành công - hard reset, khôi phục cài đặt gốc không mất tiếng việt
ROOT KTU84P.G750FXXU1ANI1 - ROOT KTU84P.G750FXXU1ANJ1 - ROOT KTU84P.G750FXXU1ANJ2 - ROOT KTU84P.G750FXXU1ANH2 - ROOT KTU84P.G750FXXU1ANGD
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]