ai có cho em xin firmware nokia 105 V 03.60


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]