Connecting with T375
Preparing loaders
Disconnect battery and connect cable to the phone
CPU: PMB8815 rev. 1
Software Platform: X-Gold 215
Device found
Sending preloader
Sending loader
Setting up configuration
Looking for GPT
Connected
Receiving phone info
Dumping security...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]