[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM70
Selected model: P705g
Reading info...OK
Mode: Normal
Model ID: P705g
Firmware compiled date: Mar 05 2012
Firmware compiled time: 07:00:00
Firmware released date: May 10 2012
Firmware released time: 10:19:38
SW Version: P705g-M7227A-V10c-MAY-10-2012-XX
IMEI: 352250-05-003439-1
Bluetooth address: 00:AA:70:EE:73:7C
Wi-Fi MAC...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]