2015-05-25 12:26:59 CH >>Connecting...
2015-05-25 12:26:59 CH >>Connecting...
2015-05-25 12:26:59 CH >>Hardware version:CA01
2015-05-25 12:26:59 CH >>Hardware version:CA01
2015-05-25 12:26:59 CH >>Software version:0001
2015-05-25 12:26:59 CH >>Software version:0001
2015-05-25 12:26:59 CH >>CPU TYPE:625A
2015-05-25 12:26:59 CH >>CPU TYPE:625A
2015-05-25 12:26:59 CH >>Internal version:8000
2015-05-25 12:26:59 CH >>Internal version:8000
2015-05-25 12:27:00 CH >>Boot downloading...
2015-05-25...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]