Operation: Unlock
Selected model: SM-G920A
Software version: 21.1

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-G925A
Android version: 5.0.2
Product code: SM2G925AZWEATT
Phone version: G925AUCU1AOCE
PDA version: G925AUCU1AOCE
CSC version: G925AATT1AOCE
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV0.2
Phone S/N: R38G401VQDN
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150402
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]