Unbrick nokia lumia 930
Cứu boot nokia lumia 930
Sửa lỗi boot nokia lumia 930
Cứu máy nokia lumia 930 up rom bị chết nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick nokia lumia 909 1020
Cứu boot nokia lumia 909 1020
Sửa lỗi boot nokia lumia 909 1020
Cứu máy nokia lumia 909 1020 up rom bị mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]