Unbrick Nokia Lumia Icon 929
Cứu boot Nokia Lumia Icon 929
Sửa lỗi boot Nokia Lumia Icon 929
Cứu máy Nokia Lumia Icon 929 up rom bị mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Unbrick Nokia Lumia 928
Cứu boot Nokia Lumia 928
Sửa lỗi boot Nokia Lumia 928
Cứu máy Nokia Lumia 928 up rom bị mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Unbrick Nokia Lumia...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]