Nokia 310 rm-911 ver 08.13 Flash ok by ATF Box


file RM911_059R158_v08.13

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Number of Image Files: 3


Processing Image File :
rm911__08.13.mcusw
CMT Type : XG223
CMT Algorithm : XG223_V0 ALG
Secondary Sending Speed : 650000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 6500000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 82
Entry...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]