info cho có data 4r .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Operation: Unlock
Selected model: SM-G900W8
Selected port: COM12 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 21.1

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 352308061830866
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Done with Samsung Tool PRO v.21.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]