[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

ae chú ý nhầm giữa qsmart s16 là mtk 6575

Qsmart QS16 MTK6572
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]