máy hiện tại đang nàm ios7.1.1 lock e cần active để ghép sim nhưng ngặt nỗi là không có sim gốc nhà mạng , dùm r-sim + acitve không vào được,không bk cách nào để active mong mấy anh giúp đỡ
Model: IPHONE 5 WHITE 32GB CDMA-JPN
ICCID: 89840486010513147277
Activated: true
Factory Unlocked: false
iOS: 6.1.4
First Activation Date: 22/09/13
Last Activation Date: 08/07/14
Warranty: Apple Limited Warranty
Warranty Started: 22/09/13...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]