Mở mạng, bẻ khóa Sony Xperia VL
Mở khóa, giải mã Sony Xperia VL
Unbrick, cứu boot Sony Xperia VL
Sửa lỗi mất sóng, repair IMEI Sony Xperia VL

Mã:
SigmaKey v.2.11.03
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.11, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2015-05-28 10:58:11 ---------
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-17382J-g2f4f874-00897-g930545c...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]