Nhờ anh em giúpChú ý bài post sai nơi quy định
Nội dung bài cần được củng cố thêm thông tin[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]