Nhận con máy D801 của đứa em học nghề ngày trước treo logo

k vào đ donwload mode

chích nhận 9008 nhưng báo emmc faild

nhổ ổ cứng hàn trực tiếp lên emmc k kết nối đ

thay emmc từ Gpro F240l done

ace mạnh tay múc nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]