Mở mạng, bẻ khóa LG G Flex
Mở khóa, giải mã LG G Flex
Unbrick, cứu boot LG G Flex
Fix lỗi treo logo

Mã:

Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: D959
Reading info...
Model ID: LG-D959
IMEI: 013925-00-022xxxx
Android version: 4.4.2
Battery level: 85%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Jun 24 2014
Firmware compiled time: 04:00:00
Firmware released date: Oct 31 2014
Firmware released time: 16:12:40
SW Version: M8974A-AAAANAZM-2.0.20064
IMEI:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]