tình hình nhận máy tình trạng dã qua thợ làm mất hết chân xạc trên mên xin các huynh cho hướng câu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]