tình hình nhận máy tình trạng dã qua thợ làm mất hết chân xạc trên mên xin các huynh cho hướng câu
Chú ý: Tiêu đề cần rõ ràng, đủ TÊN MÁY + TÊN BỆNH, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]