Power off.
Press Volume UP + Power on the phone.
Press Home to select Clear MMC
Done.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]