Thêm data cho r4um

09/019/2014 17:19:33 - INFO - Device connected in flash mode
09/019/2014 17:19:41 - INFO - Device disconnected
09/019/2014 17:19:48 - INFO - Selected MK16i_4.1.B.0.587_Central_Europe.ftf...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]