chưa thấy ai show log ok con này , show cho anh em kiếm kèo

Zte kis 3 unlock done

--------- 2015-05-30 15:13:00 ---------
SigmaKey 2.11.03 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
ZTE Handset ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0 (root@SCL_XA242_087) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Mon Sep 22 13:23:44 CST 2014
Phone model: ZTE ZTE Kis 3
Android 4.4.2; Firmware: KOT49H; Date: Mon Sep 22 13:05:20 CST 2014
Version: ZTE_KIS_III_V1.1...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]