Việt Hóa Trên Nền Rom Stock G900TUVU1ANCH.
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt. Việt hóa được khoảng 85% đủ lụm lúa [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Share File lùa vịt cho ae gặp lụm lúa cho nhanh : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass inbox
Thanks [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] tài trợ bộ dict ^^
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]