Up rom máy khác chết nhăn răng không nhận gì,cứu lên còn y nguyên thông số F350K trong bootloader :14.jpg:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]