Samsung S6 G920W8 Tiếng Việt Ok:


G920W8 Tiếng Việt Edited Stock Rom


G920W8 Tiếng Việt 5.0.2 - Hard Reset không mất tiếng việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Password: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]