Nhận của khách LG VS950 uprom lại
Úp xong nghe gọi ok nhưng khách bảo hình như chậm sao đó
mình liền vào seting reset 1 phát thế là giờ máy không vào được màn hình chính nữa nó cứ đòi activation để vào màn hình chính anh em biết chỉ giúp với. Thanks all
nếu không lắp SIM nó cho chọn ngôn ngữ xong thì tới màn hình đòi lắp SIM để Activation :
Mã:
A SIM card is needed to operate this phone. Please turn off your phone and insert SIM card to the slot located at the upper left side.

Còn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]