Log Unlock By Z3x = IMEI ZIN
Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SM-G925A
Software version: 21.2

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-G925A
Android version: 5.0.2
Product code: SM-G925AZDEATT
Phone version: G925AUCU1AOCE
PDA version: G925AUCU1AOCE
CSC version: G925AATT1AOCE
CSC country code: USA
CSC sales code: ATT
HW version: REV0.2
Phone S/N: R38G40CHGYE
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150411
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]