vật vả cả tối giờ cũng xong
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Log
ATF Software Version v11.80
ATF Box FBUS Flash Started...

Number of Image Files: 4

================================================
Basic Phone Information
================================================
WARNING: Simlock Backup Failed
If this is a Dead Phone, just click YES
to Continue with the Flash Procedure......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]