[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Platform: SE Qualcomm
Selected model: SO-03C
Please, reconnect battery, attach testpoint and connect USB cable...OK
Sending preloader...OK
Please, disconnect testpoint.
Waiting for preloader...OK
Reading info...
Sending loader...OK
Reading info...OK
IMEI: 358476-04-147637-5
Checking security...OK
Reading security area...OK
Backup saved to "C:\Program Files\Octoplus\Octoplus_Suite\BACKUP\Sony...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]