Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SM-G925F
Software version: 21.2
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G925F
Android version: 5.0.2
Product code: SM-G925FZKACAC
Phone version: G925FXXU1AOCZ
PDA version: G925FXXU1AOCV
CSC version: G925FOXE1AOD1
CSC country code: Central Asia
CSC sales code: CAC
HW version: MP 0.600
Phone S/N: R38G41169GH
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150501
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]