Model: SM-G313HZ
Model name:
Country: Vietnam
Version: Android 4.4.2
Changelist: 1946331
Build date: Tue, 29 Jul 2014 03:16:53 +0000
Product Code: XXV
PDA: G313HZDBU0ANG5
CSC: G313HZOLB0ANG3
MODEM: G313HZDXU0ANG2


Download: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Không pass

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]