Samsung galaxy y 2 sim s6102 loa trong và míc không nghe
Míc nói không nghe vừa làm xong ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Loa trong không nghe vừa làm xong ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]